Jakie normy powinny spełniać przyłącza gazowe?

przyłącze gazowe

Gaz jest medium, które wykorzystuje się zarówno do zastosowań kulinarnych, jak i ciepłowniczych. By korzystać z niego na terenie zgazyfikowanym niezbędne będzie zwrócenie się do wyspecjalizowanej firmy oferującej projektowanie przyłącza gazowego i jego wykonanie, a także skontaktowanie się z działającym na danym terenie dostawcą gazu.

Przyłącza gazowe – przeznaczenie i budowa

Przyłącze gazowe pozwala na podłączenie budynku do sieci gazowniczej oraz pobór tego medium, zapewniając jednocześnie możliwość jego odcięcia w razie wystąpienia awarii instalacji znajdującej się wewnątrz budynku. W przypadku budynków jednorodzinnych przyłącze ma postać skrzynki gazowej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie powinna zawierać reduktor ciśnienia gazu, zawór umieszczony przed reduktorem, gazomierz, zawór znajdujący się za gazomierzem, a także monozłącze pozwalające na podłączenie do rurociągu oraz instalacji rozprowadzającej medium wewnątrz budynku. Dla ułatwienia identyfikacji skrzynki są malowane na żółto. Do skrzynki gazowej od strony rurociągu dochodzą giętkie rury polietylenowe, mające z reguły średnicę DN 32, które są ułożone na głębokości 1 metra ze spadkiem w kierunku gazociągu oznaczone żółtą folią. Przewody, które dochodzą do budynku, nie są już zaliczane do przyłącza, a do instalacji odbiorczej.

Normy i przepisy dotyczące instalacji gazowych

Prawidłowe wykonanie przyłącza wymaga sporządzenia projektu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, które wydaje dostawca gazu. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie elementy wykorzystywane do budowy instalacji gazowej, a także wymagania co do jej parametrów muszą odpowiadać zarówno obowiązującym ustawom i rozporządzeniom, jak i poszczególnym normom dotyczącym różnych zagadnień od rodzaju używanych rur i złączy po wytrzymałość elementów na warunki zewnętrzne. Przykładem mogą być poszczególne części normy PN-EN 12007, a także m.in. PN-EN 12279, PN-EN 12327 czy PN-EN 12405.