Rodzaje sieci gazowych

zawory rurociągu gazowego

Gaz jest ważnym paliwem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wielu elektrowni i elektrociepłowni, a także licznych zakładów przemysłowych, które korzystają z niego w celu pozyskiwania energii cieplnej potrzebnej do procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem wysokich temperatur m.in. wytopem, suszeniem oraz wypalaniem, jak również używają w charakterze surowca lub składnika koniecznego do zajścia różnych reakcji. Okazuje się on także paliwem kluczowym dla gospodarstw domowych, którym służy jako opał oraz jest spalany w kuchenkach gazowych. Dostarczanie gazu ziemnego wymaga jednak przygotowania rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, a podłączanie do niej nowych odbiorców oznacza sporządzanie szczegółowych projektów instalacji gazowych oraz wykonania stosownej infrastruktury. Przekonajmy się, jakie mogą być jej rodzaje.

Kryteria podziału sieci gazowych i ich typy

Dystrybucja gazu jest prowadzona przy pomocy sieci o różnej przepustowości oraz architekturze i parametrach eksploatacyjnych. Poszczególne rodzaje sieci gazowych można wyodrębnić na podstawie różnych kryteriów. Jeżeli bierze się pod uwagę realizowaną funkcję, to gazociągi można podzielić na przyłącza gazowe dostarczające gaz do odbiorców, gazociągi rozdzielcze, które rozprowadzają paliwo na określonym terenie oraz gazociągi zasilające obsługujące większe obszary, jak również będące nadrzędną siecią pozwalającą na dopływ gazu od dostawców – gazociągi przesyłowe. Najważniejszym parametrem różnicującym gazociągi będzie także maksymalne ciśnienie robocze (MOP), pod którym mogą one pracować. Największe obciążenia znoszą gazociągi wysokiego ciśnienia, gdzie MOP zawiera się w przedziale między 1,6 MPa a 10 MPa. W gazociągach podwyższonego średniego ciśnienia MOP to 0,5–1,6 MPa, a w gazociągach średniego ciśnienia od 10 MPa do 0,5 MPa. W instalacjach dochodzących do punktów odbioru (gazociągach niskiego ciśnienia) MOP jest mniejszy niż 10 kPa.

Z czego składają się sieci gazowe?

Sieć gazowa to złożona infrastruktura przesyłowa, która jest zbudowana z odpowiedniej armatury, na którą składają się rury stalowe albo propylenowe, a także umożliwiające zmianę kierunku kształtki i kolanka, zawory odcinające i zwrotne, filtry oraz reduktory ciśnienia. W systemie gazowym konieczne są także tłocznie, stacje redukcyjne, podziemne zbiorniki do magazynowania gazu oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.