Projektowanie stacji gazowej, a kwestie bezpieczeństwa

infrastruktura gazowaInfrastruktura przesyłowa służąca do dystrybucji gazu składa się z wielu komponentów, obejmując elementy takie jak główne magistrale rozprowadzające paliwo, gazociągi zasilające i rozdzielcze, a także przyłącza dochodzące bezpośrednio do poszczególnych odbiorców. Za transport gazu odpowiadają również urządzenia magazynujące oraz wymuszające przepływ, a także dbające o utrzymanie jego odpowiednich parametrów, takie jak tłocznie gazu podwyższające ciśnienie oraz stacje gazowe. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, jak zapewnia się bezpieczeństwo ich działania.

Czym są stacje gazowe?

Stacje gazowe to elementy infrastruktury gazowniczej odpowiedzialne za redukcję ciśnienia do odpowiednich dla danego odcinka wartości oraz rozprowadzające paliwo do poszczególnych rozgałęzień sieci. Ze względu na pełnioną funkcję możemy mieć do czynienia ze stacjami uzdatnianie gazu oraz przystosowanymi do dokonywania pomiarów. Stacje są dzielone na obiekty I i II stopnia w zależności od występującego na danym odcinku sieci ciśnienia wlotowego. Różnorodność, jeżeli chodzi o ilość i rozmiary montowanych w nich urządzeń sprawiają, że stacje mogą być tworzone jako urządzenia szafkowe, budynki murowane, urządzenia podziemne, a także półotwarte albo otwarte.

Jak eliminuje się zagrożenia wiążące się z funkcjonowaniem stacji gazowych?

Zagrożenia związane z funkcjonowaniem stacji gazowych wiążą się przede wszystkim z niebezpieczeństwami wynikającymi z ryzyka rozszczelnienia i ewentualnej eksplozji. Sposobem na redukcję możliwych strat jest zachowanie odległości od istniejących obiektów budowlanych, a także zagospodarowanie terenu wokół stacji m.in. wyeliminowanie roślinności i pokrycie powierzchni gruntu żwirem lub grysem. Ważne jest też ustawienie ogrodzenia i tablic ostrzegawczych.